Retourneren en Garantie - Azalp.nl
Klantenbeoordeling 8.4/10
Luxe assortiment tegen scherpe prijzen
Specialist sinds 1998
Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Bekijk het aanbod op onze website en voeg producten toe aan je winkelwagen.

Retourneren en Garantie

U kunt binnen 14 dagen na ontvangst aan ons laten weten datu van de aankoop af wenst te zien, u ontvang dan nadere instructies. Naaanmelding heeft u vervolgens nog eens 14 dagen om de producten daadwerkelijkte retourneren. Indien mogelijk ontvangen we graag de producten compleet, in deoriginele verpakking en ongemonteerd. Bij eventuele schade zoals zichtbaregebruikerssporen of een ongefrankeerde zending, kunnen wij kosten in rekeningbrengen.

We willen u vriendelijk verzoeken om eerst contact op te nemen met onzeklantenservice alvorens u besluit een artikel retour te zenden. Dit omdat onzeafdeling logistiek zich op een ander adres bevindt dan ons kantooradres. Retourneringen gericht aan ons kantooradres worden mogelijkvertraagd in behandeling genomen. Daarnaast hebben we een dergelijkbreed assortiment dat we, door middel van het juiste adres naar u tecommuniceren, uw geretourneerde product sneller in behandeling kunnen nemen ter controle.

Hoewel voorkomen van transportschade een hoge prioriteit voor ons heeft, is hethelaas niet altijd te voorkomen. In het geval een product bij aankomstbeschadigd blijkt te zijn, verzoeken wij u dit binnen de wettelijk bekwame tijdte melden. Hieronder kunt u stap voor stap nalezen hoe u dit aan ons kuntmelden.

 • U dient uw melding te maken middels ons RMA-formulier.
 • U dient hier alle verplichte velden in tevullen.
 • Ordernummer
 • Omschrijving artikel welke defect is aangekomen
 • Een duidelijke uitgebreide omschrijving van deschade

o Wij doen, na ontvangst van uw melding, onze bestu binnen twee werkdagen per e-mail te antwoorden.
o Wij kunnen u vragen foto's van de beschadigingte mailen, zodat wij aan de hand van deze foto's wellicht een passendeoplossing kunnen aandragen.
o Afhankelijk van de beschadiging zullen wijgepaste actie ondernemen. Dit kan betekenen een vervangende zending of eenvergoeding / verrekening.

Als u, nadat u hiervoor een verzendinstructie hebtontvangen, iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies ofbeschadiging. Bewaar daarom altijd de originele verpakkingen en ga daarzorgvuldig mee om. Zorg ook altijd voor een bewijs van versturen.

Op alle artikelen die u bij ons koopt hebt u garantie. Voor bepaaldeproducten is sprake van aanvullende fabrieksgarantie, dit staat bij debetreffende producten aangegeven. De op het aankoopbewijs vermelde dagtekeninggeldt als ingangsdatum voor de garantie.

Mocht een product bij aankomst beschadigd zijn en/of nietfunctioneren, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk maar binnen de wettelijkbekwame tijd, te melden. Ga hiervoor naar 'Transportschade' en volg deaangegeven stappen om ons de kans te geven het op te lossen.

 • U dient uw melding te maken middels ons RMA-formulier.
 • U dient hier alle verplichte velden in te vullen.
 • Ordernummer
 • Omschrijving artikel welke defect is aangekomen
 • Een duidelijke uitgebreide omschrijving van de schade

o Na ontvangst van uw melding kunt u binnen 14kalenderdagen een inhoudelijke reactie van ons verwachten.
o Wij kunnen u vragen foto's van het product temailen, zodat wij aan de hand van deze foto's wellicht een passende oplossingkunnen aandragen.

Als u, nadat u hiervoor een verzendinstructie hebtontvangen, iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies ofbeschadiging. Zorg ook altijd voor een bewijs van versturen.

Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is,komen alle kosten (inclusief verzendkosten) voor rekening van Azalp. Bij eenongegronde klacht kan geen aanspraak gemaakt worden op gratis reparatie ofvervanging en komen de gemaakte verzendkosten voor rekening van de consument.Azalp verstrekt in dat geval een vrijblijvende prijsopgave voor de kosten vanherstel. Hierna kan worden aangegeven of er akkoord gegaan wordt met reparatietegen het aangegeven bedrag of dat afgezien wordt van verdere afhandeling. Inhet laatste geval wordt het artikel geretourneerd. De verzendkosten voor deretourzending komen hierbij voor rekening van de consument. Azalp brengt in hetgeval van een ongegronde klacht een bedrag van 35 euro aan onderzoeks- enadministratiekosten in rekening.

Indien een klacht gegrond is, heeft de consument recht opkosteloos herstel, vervangende nieuwe onderdelen of een nieuw product. Wanneerherstel goedkoper is, is het redelijk en toegestaan dat Azalp de keuze vanomruil afwijst en voor reparatie gaat.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:

 • bij beschadiging door opzet, of doornalatigheid;
 • bij onoordeelkundig gebruik of nalatigonderhoud;
 • bij normale slijtage;
 • bij beschadiging door het niet of niet juist inacht nemen van de gebruiksaanwijzing.

De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die uals consument hebt op basis van de wet.
U hebt alleen recht op garantie via Azalp wanneer u het product bij ons hebtaangeschaft.

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht:

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonderopgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag voorovereenkomsten waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerderis, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons azalp.nlBV, Postbus 129, 4870 AC Etten-Leur, Telefoon: 076 808 0124, Email:klantenservice@azalp.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijkper post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomstte herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffendeuw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat deherroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingendie u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (metuitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor eenandere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op dehoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van onsterug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u deoorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszinshebt ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten inrekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij degoederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden,al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van deEuropese Unie 22.11.2011.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval nietlater dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepenaan ons hebt medegedeeld, aan ons of aan een nader overeen te komen retouradresterug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederenterugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komenvoor uw rekening. Wat de geraamde maximum kosten bedragen is afhankelijk vanhet product dat u wenst te retourneren. Een overzicht van een inschatting vande maximale verzendkosten kunt u hier bekijken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering vande goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaatdan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast testellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoopdie ziet op de levering van:

 • volgens specificaties van de consumentvervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigdop basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of dieduidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • producten die snel bederven of die een beperktehoudbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te wordenteruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan deverzegeling na de levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aardonherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

Let wel; voor ondernemer klanten gelden (andere) aanvullende voorwaarden. Dit kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden.

Heeft u een klacht over Azalp? Via deze pagina vindt u meer informatie.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Wat de geraamde maximum kosten bedragen is afhankelijk van het product dat u wenst te retourneren. Een overzicht van een inschatting van de maximale verzendkosten kunt u hier bekijken.

Klik hier om naar het digitale retourformulier te gaan.