Veiligheid - Azalp.nl
Klantenbeoordeling 8.4/10
Luxe assortiment tegen scherpe prijzen
Specialist sinds 1998
Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Bekijk het aanbod op onze website en voeg producten toe aan je winkelwagen.

Veiligheid

Azalp.nl BV, gevestigd aan Bredaseweg 185, 4872 LAEtten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoalsweergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.azalp.nl
Bredaseweg 185
4872 LA Etten-Leur
+31 76 8080124

De Privacy Manager van Azalp.nl BV is tebereiken via datamanagement@azalp.com.


Persoonsgegevens diewij verwerken:

Azalp.nl BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens diewij verwerken:

· Voor- en achternaam

· Geslacht

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· IP-adres

· Locatiegegevens

· Gegevens over uw activiteiten op onze website

· Gegevens over uw surfgedrag over verschillendewebsites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van eenadvertentienetwerk)

· Internetbrowser en apparaat type

· Bankrekeningnummer


Bijzondere en/ofgevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens teverzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zetoestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren ofeen bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijnbij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevensover kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er vanovertuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameldover een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@azalp.nl,dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en opbasis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Azalp.nl BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgendedoelen:

· Het afhandelen van uw betaling

· U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodigis om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

· U te informeren over wijzigingen van onzediensten en producten

· Om goederen en diensten bij u af te leveren

Azalp.nl BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee dewebsite te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen opuw voorkeuren. Azalp.nl BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijktoe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onzebelastingaangifte.


Geautomatiseerdebesluitvorming

Azalp.nl BV neemt besluiten over zaken die (aanzienlijke)gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Azalp.nlBV) tussen zit. Azalp.nl BV gebruikt de volgende computerprogramma's of-systemen indien u wenst te betalen met creditcard:

· Creditcardacceptatie en -verwerking van VISA enMasterCard 3D Secure transacties

Worldline NV
Haachtsesteenweg 1442
1130 Brussel
België


Hoe lang wepersoonsgegevens bewaren

Azalp.nl BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer danstrikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens wordenverzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende(categorieën) van persoonsgegevens:

· Opgenomen telefoongesprekken verwijderen westandaard na 30 dagen tenzij we een wettelijke verplichting hebben om eengesprek langer te bewaren.

· Camerabeelden gemaakt in ons Experience Centerbewaren we niet langer dan 4 weken. Tenzij we iets verdachts zien dat we verdermoeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege eenandere wettelijke verplichting.

· Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7jaar. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor internerapportages.

· Om fiscale redenen moeten we onze administratiemet daarin uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Na dieperiode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages. (Weadviseren u om zelf ook de factuur van uw aankopen goed te bewaren i.v.m.bijvoorbeeld de garantie op uw aankoop.

· Als u uw product door ons laat repareren ofvervangen, bewaren we uw melding- en contactgegevens 7 jaar. Na die periodegebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.


Delen vanpersoonsgegevens met derden

Azalp.nl BV verkoopt uw gegevens niet aan derden enverstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onzeovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Metbedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij eenbewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging envertrouwelijkheid van uw gegevens. Azalp.nl BV blijft verantwoordelijk voordeze verwerkingen.


Gegevens inzien,aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, tecorrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemmingvoor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen deverwerking van uw persoonsgegevens door Azalp.nl BV en heeft u het recht opgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienenom de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uof een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uwtoestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@azalp.nl. Om er zekervan te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopievan uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uwpasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan hetpaspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit terbescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vierweken, op uw verzoek.

Azalp.nl BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheidheeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wijpersoonsgegevens beveiligen

Azalp.nl BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus enneemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeftdat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@azalp.nl.


Cookies, ofvergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Azalp.nl BV gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aandeze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet ofsmartphone. Azalp.nl BV gebruikt cookies met een puur technischefunctionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en datbijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ookgebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maatgemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u algeïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen datdeze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerderis opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Daarnaast gebruiken we cookies van derden om uw interesseste onthouden. Zo laten wij en derde partijen u advertenties zien die zijngebaseerd op uw voorkeuren. Hierdoor krijgt u alleen advertenties te zien voorproducten waar u écht in geïnteresseerd bent.

We gebruiken ook analytische cookies om te kijken hoe we dewebsite beter kunnen maken.Kan deze privacyverklaring wordengewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomstwordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de websitegepubliceerd.

24 mei 2018


Hier vindt u de algemene voorwaarden van toepassing op Azalp.nl. B2B:Voor zakelijke klanten gelden aanvullende voorwaarden die zijn opgenomen inhetzelfde document.

U kunt onze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden downloaden en inzien als pdf-bestand. Voor het openen van pdf-bestanden heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig. Als u dit programma nog niet heeft kunt u het hier downloaden.

Algemene voorwaarden